OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI LKW.APP

 

POPRZEDNIO

(A) Aparkado UG (zwana dalej „Aparkado”) opracowała aplikację na smartfony (zwaną dalej „Aparkado App”), za pomocą której kierowcy ciężarówek (zwani dalej łącznie „Użytkownikami”) mogą, za pośrednictwem swojego smartfona, między innymi. (i) otrzymywać sugestie dotyczące postojów i parkingów w ich pobliżu lub w pobliżu ich następnego postoju, (ii) oceniać parkingi i postoje oraz przeglądać oceny innych użytkowników, (iii) przeglądać informacje o dokach załadunkowych i wprowadzać je do Aplikacji Aparkado, aby inni użytkownicy mogli je ocenić, oraz (iv) korzystać z ofert partnerów i korzyści na trasie (łącznie „Funkcjonalności”). Z niektórych Funkcjonalności mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika.

(B) Aplikację Aparkado można pobrać na smartfon Użytkownika za pośrednictwem różnych sklepów z aplikacjami. Pobranie Aplikacji Aparkado i korzystanie z jej Funkcjonalności jest bezpłatne.

(C) Pobierając Aplikację Aparkado Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji Aparkado (dalej „Regulamin”). Warunki użytkowania należy uważnie przeczytać. Stanowią one wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Aparkado.

§ 1 Warunki korzystania z aplikacji

(1) Niniejszy regulamin obowiązuje pomiędzy użytkownikiem a Aparkado w zakresie korzystania z aplikacji Aparkado („umowa o korzystanie z aplikacji”). Umowa o korzystanie z aplikacji wchodzi w życie poprzez pobranie aplikacji Aparkado.

(2) Pod względem czasowym niniejsze warunki obowiązują tak długo, jak długo istnieje umowa o korzystanie z aplikacji. Umowa o korzystanie z aplikacji zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może ją wypowiedzieć w każdym czasie poprzez usunięcie aplikacji Aparkado lub – w przypadku założenia konta użytkownika – poprzez usunięcie konta użytkownika lub powiadomienie Aparkado (wystarczy wiadomość e-mail). Aparkado może również rozwiązać umowę w każdym czasie poprzez powiadomienie użytkownika (wystarczy wiadomość e-mail).

 

§ 2 Usługi świadczone przez Aparkado

(1) Aparkado co do zasady nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi aplikację Aparkado do pobrania i korzystania. Aplikacja Aparkado wymaga połączenia z Internetem w celu korzystania z niektórych jej funkcji. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, jak również za koszty poniesione w związku z korzystaniem z połączenia internetowego.

(2) Usługi świadczone przez Aparkado obejmują informacje i usługi dla kierowców HGV i kobiet kierowców HGV, które są dostępne w aplikacji Aparkado.

(3) Aparkado ma prawo do korzystania z podwykonawców w celu świadczenia usług.

(4) Aparkado nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez innych użytkowników i nie ma proaktywnej kontroli nad tym, czy treści te (w szczególności oceny, zarejestrowane miejsca parkingowe i informacje zwrotne na temat aktualnego obłożenia) są prawdziwe i dokładne.

 

§ 3 Udostępnianie aplikacji Aparkado

(1) Do korzystania z aplikacji Aparkado nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika. W ramach aplikacji Aparkado niektóre funkcje są jednak oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. W tym celu, po pobraniu i otwarciu aplikacji Aparkado po raz pierwszy, użytkownik zostanie zapytany, czy chce utworzyć konto użytkownika. W takim przypadku musi przejść przez krótki proces rejestracji. W ramach procesu rejestracji użytkownik musi zarejestrować się, podając dane użytkownika (nazwę użytkownika i adres e-mail) lub zarejestrować się przy użyciu swojego konta na Facebooku lub danych konta Google Błędy wejściowe można poprawić w dowolnym momencie za pomocą odpowiednio oznaczonych przycisków.

(2) Każdy użytkownik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

(3) Użytkownikowi wyraźnie zabrania się przekazywania danych dostępowych do konta użytkownika osobom trzecim.

 

§ 4 Prawa do treści użytkownika

Użytkownik udziela Aparkado nieodpłatnego, prostego, zbywalnego, podlegającego sublicencjonowaniu i obowiązującego na całym świecie prawa do korzystania z wszelkich tekstów wprowadzonych do aplikacji Aparkado, przesłanych zdjęć i wszelkich innych treści chronionych prawami własności intelektualnej (zwanych dalej łącznie „chronionymi treściami użytkownika”) w celu korzystania z chronionych treści użytkownika w aplikacji Aparkado. Obejmuje to w szczególności prawo do publikowania treści, wyświetlania ich w aplikacji Aparkado innym użytkownikom, tłumaczenia ich i tworzenia na ich podstawie utworów pochodnych. Prawo do korzystania jest ograniczone do okresu, w którym treść jest dostępna w aplikacji Aparkado i nie została usunięta przez Kierowcę lub Aparkado.

 

§ 5 Dalszy rozwój aplikacji Aparkado

(1) Aparkado stale rozwija Aplikację Aparkado w celu jej ulepszania (np. poprzez udostępnianie nowych funkcjonalności). W okresie obowiązywania umowy o korzystanie z Aplikacji Aparkado mogą być regularnie udostępniane do pobrania poprawki i aktualizacje ulepszające Aplikację Aparkado. Zakup poprawek i aktualizacji jest zazwyczaj bezpłatny dla użytkownika w okresie obowiązywania umowy. W przypadku wprowadzenia nowych lub istotnego ulepszenia istniejących funkcjonalności, Aparkado może uzależnić dostęp Użytkownika do tych nowych funkcjonalności od uiszczenia przez Użytkownika opłaty uzgodnionej uprzednio pomiędzy Użytkownikiem a Aparkado.

(2) Aparkado jest uprawnione do późniejszego ograniczenia istniejących funkcjonalności aplikacji Aparkado, jeżeli istnieje ku temu ważny powód, a interes użytkownika w utrzymaniu pierwotnego zakresu funkcji nie przeważa nad tym. Ważny powód zachodzi w szczególności, gdy

 1. a) zmiana zakresu funkcji czyni aplikację Aparkado zgodną z obowiązującym prawem, w szczególności w przypadku zmiany stanu prawnego;
 2. b) zmiana jest podyktowana orzeczeniem sądu lub nakazem urzędowym;
 3. c) zmiana jest wymagana

 

§ 6 Prawo do korzystania

Użytkownik uzyskuje proste, niepodlegające sublicencjonowaniu i niezbywalne prawo do korzystania z aplikacji Aparkado w zakresie aktywowanych dla niego funkcji, pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu. Użytkownikowi nie przysługują żadne dalsze prawa do aplikacji Aparkado.

 

§ 7 Ograniczenia użytkowania

(1) Podczas korzystania z aplikacji Aparkado obowiązują następujące ograniczenia użytkowania („ograniczenia użytkowania”):

 1. a) każdy użytkownik może utworzyć tylko jedno konto;
 2. b) aplikacja Aparkado lub dostęp do niej nie mogą być udostępniane osobom trzecim (w jakiejkolwiek formie); w szczególności zabronione jest oferowanie aplikacji Aparkado osobom trzecim lub udostępnianie aplikacji Aparkado osobom trzecim;
 3. c) zabronione jest powielanie, sprzedaż, czasowe (odpłatne lub nieodpłatne) przekazywanie, dystrybucja, najem, dzierżawa lub użyczanie Aplikacji Aparkado osobom trzecim lub udostępnianie jej w jakikolwiek inny sposób;
 4. d) zabronione jest kopiowanie Aplikacji Aparkado oraz jej części, cech, funkcji lub interfejsów użytkownika, a także tworzenie na jej podstawie utworów zależnych;
 5. e) zabronione jest odtwarzanie kodu źródłowego, obserwowanie, badanie, testowanie lub w inny sposób dezasemblowanie aplikacji Aparkado z zamiarem uzyskania wiedzy o kodzie źródłowym lub innych plikach źródłowych, chyba że takie działania są dozwolone przez prawo;
 6. f) zabronione jest wprowadzanie zmian lub modyfikacji w Aplikacji Aparkado;
 7. g) z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące przepisy prawa, zabronione jest dezasemblowanie lub dekompilowanie Aplikacji Aparkado;
 8. h) zabronione jest korzystanie z Aplikacji Aparkado w sposób niezgodny z prawem;
 9. i) zabronione jest pisanie wpisów recenzyjnych, które (i) naruszają obowiązujące przepisy prawa, (ii) są obraźliwe lub nękające, (iii) zawierają mowę nienawiści lub prawa osób trzecich (do których nie ma prawa użytkowania), (iv) zawierają dane osobowe innych osób lub w inny sposób umożliwiają identyfikację innych osób, w szczególności poprzez publikację zdjęć lub (v) celowo zawierają nieprawdziwe fakty lub (vi) zawierają reklamy.

Naruszenie powyższych ograniczeń stanowi nieuprawnione korzystanie z aplikacji Aparkado („nieuprawnione korzystanie”).

(2) W przypadku nieuprawnionego korzystania zagrażającego dostępności, bezpieczeństwu i/lub integralności Aplikacji Aparkado, Aparkado jest uprawnione do czasowego wyłączenia Aplikacji Aparkado. W przypadku każdego innego nieuprawnionego użycia Aparkado jest uprawnione do podjęcia odpowiednich środków w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom ograniczeń użytkowania (np. w zależności od wagi naruszenia: wezwanie do zaprzestania, czasowa dezaktywacja dostępu użytkownika).

 

§ 8 Blokowanie użytkowników

Aparkado jest uprawnione, w ramach rozsądnego uznania, do ograniczenia (np. czasowego i/lub treściowego) lub całkowitego zablokowania lub usunięcia poszczególnych treści zamieszczanych przez użytkowników w aplikacji Aparkado lub na koncie użytkownika jako takim, w przypadku naruszenia przez użytkownika ograniczeń korzystania (§ 7) lub podejrzenia nieuprawnionego korzystania w oparciu o faktyczne dowody. Dokonując oceny naruszenia i wybierając środki, które mają zostać podjęte, Aparkado bierze pod uwagę prawa, interesy prawne i interesy poszkodowanego użytkownika. Aparkado niezwłocznie poinformuje Użytkownika o środkach podjętych zgodnie ze zdaniem 1.

 

§ 9 Linki do innych serwisów/stron internetowych osób trzecich

W zakresie, w jakim aplikacja Aparkado odsyła do innych usług lub stron internetowych osób trzecich („podmioty trzecie”) lub kieruje tam użytkownika, Aparkado nie ma wpływu na zakres świadczonych i/lub mających być świadczonymi usług i nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a podmiotem trzecim, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik korzysta z treści dostarczanych przez osoby trzecie na własne ryzyko.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

Aparkado zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Polityka prywatności Aparkado dostępna jest tutaj.

 

§ 11 Zmiany umowy

(1) Aparkado jest uprawnione do zmiany niniejszego regulaminu w terminie późniejszym, o ile zmiany te nie wpłyną w sposób istotny na konstrukcję umowy. Aparkado poinformuje Użytkownika o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmian w terminie sześciu (6) tygodni od dnia otrzymania informacji, zmiany uważa się za zaakceptowane. Aparkado poinformuje Użytkownika o zamierzonym znaczeniu milczenia w powiadomieniu o zmianie. Aparkado jest w szczególności uprawnione do zmiany umowy, jeżeli zmiana jest konieczna w celu

 1. a) dostosowania umowy do obowiązującego prawa, w szczególności w przypadku zmiany stanu prawnego,
 2. b) wykonania orzeczenia sądu lub zarządzenia urzędowego.

(2) Jeżeli Użytkownik zgłosi Aparkado sprzeciw wobec zmiany (wystarczy e-mail) do upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 (otrzymanie przez Aparkado), zarówno Użytkownikowi, jak i Aparkado przysługuje nadzwyczajne prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 12 Odpowiedzialność i rękojmia za wady produktu

(1) Odpowiedzialność odszkodowawcza Aparkado na zasadzie ryzyka (§ 536a BGB) za wady o charakterze czynszowym istniejące w chwili zawarcia umowy jest wyłączona.

(2) Aparkado ponosi nieograniczoną odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody na życiu, ciele i zdrowiu, a także w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, za udzielone gwarancje oraz zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(3) W przypadku nieznacznego zaniedbania obowiązku, który jest niezbędny do wykonania umowy, a którego naruszenie zagrażałoby celowi umowy (obowiązek kardynalny), odpowiedzialność Aparkado jest ograniczona do wysokości szkody, która jest przewidywalna i typowa dla danego rodzaju transakcji.

(4) Poza przypadkami wskazanymi w ust. (1) – (3) Aparkado nie ponosi odpowiedzialności. Powyższe postanowienia stosuje się również do zastępców Aparkado.

(5) Termin przedawnienia dla wszystkich roszczeń uregulowanych w niniejszej klauzuli wynosi dwanaście (12) miesięcy, licząc od momentu powstania danego roszczenia.

(6) W przypadku umów konsumenckich, ustawowe prawa gwarancyjne obowiązujące dla produktów cyfrowych zgodnie z §§ 327 ff BGB (niemiecki kodeks cywilny) mają zastosowanie do aplikacji Aparkado.

 

§ 13 Zakaz potrąceń

O ile niniejsza umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, ani Użytkownik, ani Aparkado nie są uprawnieni do (i) potrącania swoich roszczeń z roszczeniami drugiej strony wynikającymi z niniejszej umowy lub (ii) odmowy wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy poprzez powołanie się na prawo zatrzymania, chyba że prawa lub roszczenia powołujące się na prawo potrącenia lub zatrzymania są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

 

§ 14 Klauzula formy pisemnej

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.

 

§ 15 Miejsce jurysdykcji i prawo właściwe

Niniejsze warunki użytkowania i ich interpretacja podlegają niemieckiemu prawu materialnemu. Jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą (§ 14 BGB), miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z i w związku z niniejszą umową, w tym jej skutecznością, jest Kolonia. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wykluczone.

 

§ 16 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Prawo ustawowe (§ 306 ust. 2 BGB) zastępuje warunki użytkownika, które nie zostały uwzględnione lub są nieskuteczne. We wszystkich innych przypadkach Użytkownik i Aparkado zastąpią nieważne lub nieskuteczne postanowienie skutecznym postanowieniem, które będzie możliwie najbliższe celowi gospodarczemu nieważnego lub nieskutecznego postanowienia, chyba że uzupełniająca interpretacja umowy ma pierwszeństwo lub jest możliwa.

 

(Uwaga: to tłumaczenie zostało stworzone przez maszynę)